Dr Agnieszka Guzik

– adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Absolwentka socjologii i pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ. W roku 2004 obroniła pracę doktorską na temat: „Plany życiowe młodzieży akademickiej i ich uwarunkowania". Działalność dydaktyczną i naukową rozpoczęła w czasie studiów doktoranckich, prowadząc zajęcia ze studentami, biorąc udział w konferencjach naukowych i przygotowując rozprawę doktorską oraz teksty naukowe do publikacji. Po obronie doktoratu została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UJ. W roku 2006 rozpoczęła pracę na stanowisku wykładowcy w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie kontynuowała swój rozwój naukowo-dydaktyczny. Prowadziła zajęcia zarówno z zakresu socjologii, jak i pedagogiki w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów licencjackich. W roku 2007 została zatrudniona na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, gdzie podjęła realizację zajęć z pedagogiki dla specjalności nauczycielskiej. Od tego czasu jej działalność naukowo-dydaktyczna koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących procesu edukacji, w wymiarze praktycznym i teoretycznym. Swoje poszukiwania badawcze skoncentrowała na analizie: relacji uczeń-nauczyciel, kompetencji pedagogicznych nauczyciela, nauczania według pedagogiki M. Montessori czy uwarunkowań procesu edukacji.

  • Agnieszka Guzik, Iwona Kołodziejek, Klasa szkolna przestrzeń działania nauczyciela polonisty, Kraków 2013, Universitas
  •  
  • Patrycja Huget, Agnieszka Guzik: Dylematy współczesnego nauczyciela. Między samoświadomością a wypaleniem zawodowym, (w:) Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t.1, (red.) K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, UNIVERSITAS
  •  

Tworzenie relacji wychowawczych w pracy nauczyciela polonisty. GUZIK AGNIESZKA. Polonistyka : innowacje; 2450-6435.
2015, nr 2, s. 187-202.


Odnośnik do publikacji >>

Publikacje

Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty

Autor: Agnieszka Guzik, Iwona Kołodziejek
Wydawca: TAiWPN Universitas

Rok wydania: 2013
ISBN: 97883-242-2261-2; wyd. elektron.: 97883-242-1960-5
Liczba stron: 232

Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVI

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków? Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło polonista, przedstawia szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasach szkolnych. Publikacja nie jest teoretyczną analizą a praktycznym przewodnikiem, wzbogaconym o scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychodeukacji) na języku polskim.