Dr Anna Włodarczyk

(ur. 1981), adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, literaturoznawca, dydaktyk, autorka książek: Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty (Kraków 2007) i Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka (Kraków 2014) oraz współredaktor tomu Szkice o pograniczach nauki (Kraków 2007). Ukończyła z wyróżnieniem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia doktoranckie ukończyła jako wielokrotna laureatka stypendiów za osiągnięcia naukowe. Prowadzi badania nad przemianami współczesnej dydaktyki w kontekście inspiracji filozoficzno-kulturowych, a także interdyscyplinarne badania w zakresie teorii interpretacji tekstów literackich oraz wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-medialnych w warsztacie nowoczesnego polonisty. Zainteresowania naukowe oraz praca badawcza skupione są wokół zagadnień filozofii interpretacji i kulturowej teorii literatury, a w szczególności w obrębie ponowoczesnych kategorii interpretacyjnych jako narzędzi do badania tekstu i obrazu.Prowadzi zajęcia według autorskich programów.

 

W 2017 r. została wyróżniona za wysoką jakość pracy dydaktycznej i otrzymała nagrodę Rektora J.M. UJ

 

Sprawowała funkcję koordynatora przedmiotu Technologia informacyjno-medialna w pracy nauczyciela polonisty oraz ds. Festiwalu Nauki na Wydziale Polonistyki UJ. Obecnie jest odpowiedzialna za budowę strony internetowej Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej.

Autorka książki Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty (Kraków 2007) i Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka (Kraków 2014)oraz współredaktor książki Szkice o pograniczach nauki (Kraków 2007, współzałożyciel serii Szkice Jagiellońskie) oraz artykułów:

 • Postmodernistyczne kontrowersje wokół humanizmu. Wyzwania edukacji ponowoczesnej wobec poszukiwań współczesnej koncepcji kształcenia, red. F. Czech, P. Ścigaj i A. Włodarczyk, Kraków 2007.
 • Ku etyce odczytania tekstu. Wartość. Literatura. Dialog, [w:] Edukacja a wartościowanie, seria Edukacja nauczycielska polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008.
 • Polonista jako badacz na drodze do etyki odczytania tekstu, czyli polonistyka wobec postmodernistycznego kryzysu humanizmu, [w:] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica i L. Jazownik, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 • Metoda zamka i klucza. Rzecz o „Historiach maniaków" Romana Jaworskiego i malarstwie Witolda Wojtkiewicza, [w:] Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, red. D. Heck, Wrocław 2008.
 • Nauczyciel i uczeń wobec Innego – próba etycznego odczytania tekstu, [w:] Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2009.
 • Współczesność zamknięta w małych opowieściach. Etyczne interpretacje literatury najnowszej [w:] Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2011.
 • Etyczne aspekty doświadczenia tekstu. Akt lektury wobec „innej" narracji, [w:] Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec wyzwań interpretacji, red. K. Biedrzycki i  A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
 • Pluralizm etyki interpretacji tekstu literackiego - ponowoczesne kategorie interpretacyjne [w:] Nowoczesność w polonistycznej edukacji, red. A. Pilch i M. Trysińska, Kraków 2013.
 • Ona – to znaczy: inna. Kobieta i odmienność kobiecego pisarstwa w literaturze najnowszej (inspiracje dla dydaktyki polonistycznej, [w:] Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.
 • Miejsce literatury najnowszej w polonistyce akademickiej. Antropologia. Kompetencje interpretacyjne. Jednostkowe czytanie, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki i in., Kraków 2014.
 • Ikoniczność tekstów kultury – sposoby kształcenia kompetencji interpretacyjnych w dydaktyce polonistycznej, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Anna Pilch i Marta Rusek, Kraków 2015.
 • Polonista w przestrzeni multimediów. Świadomy odbiorca – skuteczny nadawca – twórczy nauczyciel, [w:] Edukacja a nowe media, red. Małgorzata Latoch-Zielińska,  Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Poetyka nowego odbioru tekstów kultury. Hipertekst. Wirtualność. Narracja, [w:] (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. Małgorzata Karwatowska i Beata Jarosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Współczesny odbiorca wobec literackich śladów kobiecej postpamięci. Rozważania wokół prozy Sylwii Chutnik , [w:] Mentor w literaturze, kulturze i edukacji – czy dziś potrzebny?, red. D. Michułka i R. Waksmund, „Filoteknos” 2016, vol. 6, cz. 1.

Odnośnik do publikacji RUJ >>

 

 

Etyka interpretacji tekstu literackiego Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka

Seria : Narracje w Edukacji

ISBN: 978-83-233-3717-1
rok: 2014
stron:264
 

Anna Włodarczyk w sposób niezwykle płynny i świadczący o dużej erudycji łączy różne dyskursy, między innymi filozoficzny, literaturoznawczy oraz metodyczny. Dzięki temu książka Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka może stanowić cenną teoretyczną i praktyczną pomoc zarówno dla czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego, jak i dla dydaktyków uniwersyteckich kształcących przyszłych nauczycieli, zwłaszcza planujących podjąć pracę w szkołach ponadgimnazjalnych. Po książkę tę powinni sięgnąć także sami studenci polonistyki szukający inspiracji do tworzenia projektów lekcyjnych realizowanych w trakcie praktyk licealnych. Zaproponowane przez Autorkę modele lektury opierają się na etyce interpretacji, której wykorzystanie jest w praktyce dydaktycznej propozycją nową i oryginalną. Świetne opanowanie warsztatu interpretatora pozwala Annie Włodarczyk zaproponować modele lektury, które otwierając przestrzeń wolności, jednocześnie chronią przed całkowitą dowolnością interpretacyjną, skazującą czytelnika na zniechęcenie i niepowodzenie. Także w tym sensie opisane przez Autorkę modele  lektury, cechujące się szacunkiem dla tekstu literackiego, mają etyczny wymiar.

Z recenzji dr hab. Joanny Hobot-Marcinek

Fragment publikacji

Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty

Autor: Anna Włodarczyk
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2007
ISBN: 97883-242-0729-9; wyd. elektron.: 97883-242-1059-6
Liczba stron: 238
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom VI
Książka ta omawia wielowymiarowość pojęcia "terapii" w edukacji. W sposób ciekawy przedstawione zostały analizy i interpretacje autentycznych zdarzeń szkolnych na lekcjach języka polskiego, a także ćwiczenia i projekty, pozwalające na budowanie refleksyjnej postawy nauczyciela w świadomym procesie nauczania. Celem tych zabiegów jest wykazaniem, iż holistyczny kierunek kształcenia wymaga od nauczyciela zarówno autentycznej relacji z uczniem, zrozumienia jego potrzeb i trudności, jak i świadomości własnego stylu pracy, obieranych metod obserwacji oraz stawianych celów nauczania. wiecej >>
 
 
 
 

Szkice o pograniczach nauki Szkice Jagiellońskie

red. Franciszek Czech , Paweł Ścigaj i Anna Włodarczyk

ISBN: 978-83-233-2291-7
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

rok: 2007
format: B5
stron:134

Seria „Szkice Jagiellońskie" stanowi nową propozycję wydawniczą skierowaną głównie do środowiska młodych naukowców. Powstała ona w wyniku działań osób skupionych wokół zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główną ideą przyświecającą powołaniu do życia serii „Szkice Jagiellońskie" jest przekonanie o konieczności stworzenia miejsca, w którym doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogliby prezentować projekty oraz wyniki swoich badań i toczyć dyskusje nad najistotniejszymi problemami naukowymi. Ta szeroka formuła wskazuje na intencjonalnie interdyscyplinarny charakter „Szkiców Jagiellońskich", które, w pierwszej kolejności mają być forum wymiany wiedzy i poglądów doktorantów reprezentujących rozmaite dziedziny nauki (…). Naukowa wielość ma nie tylko umożliwiać spotkanie z poglądami rzadkimi w poszczególnych dyscyplinach, ale także uwrażliwiać na rozmaite dyrektywy heurystyczne, metody i techniki badawcze stosowane w nauce.

Mając na względzie interdyscyplinarny charakter serii „Szkice Jagiellońskie" nie dziwi, że jej pierwszy tom – „Szkice o pograniczach nauki" – poświęcony jest niektórym problemom z zakresu nauki i naukoznawstwa (…). Autorzy starają się wkraczać na tereny, co do których „mocny" program nauki zgłasza, niekiedy uzasadnione, wątpliwości natury poznawczej i metodologicznej. Są to więc prawdziwie „Szkice o pograniczach nauki", w których wyraźnie pobrzmiewa chęć uzupełnienia mocnego programu o pola badawcze pozostające często na marginesie zainteresowań badawczych.

Więcej >>