Dr Karolina Wawer

Literaturoznawczyni, dydaktyk literatury i języka polskiego, asystent w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Współtworzy Pracownię Multimodalnych Strategii Edukacyjnych.

Absolwentka polonistyki oraz filmoznawstwa. W 2016 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską „Proza Wiesława Myśliwskiego jako summa współczesności” na Wydziale Polonistyki UJ.

Interesuje się teorią postkolonialną, sposobami jej stosowania w krytyce literackiej oraz w edukacji polonistycznej, a także cyfrowymi narzędziami polonistyki szkolnej i funkcjonalnym włączaniem ich do warsztatu nauczyciela polonisty.

Brała udział w licznych stażach i kwerendach w zagranicznych ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie Oksfordzkim (2017), Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (2013), Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2011/2012), Uniwersytecie Genewskim (2010).

 

 

Książki

Drugi plan

Twórczość Wiesława Myśliwskiego w perspektywie postkolonialnej

 

Seria : Narracje w Edukacji

ISBN: 978-83-233-4396-7
rok: 2018
stron:248

 


Książka Karoliny Wawer stanowi nowatorską, głęboką i przede wszystkim przekonującą propozycję lektury twórczości powieściowej Wiesława Myśliwskiego. Autorka przeprowadziła wieloaspektową i wielostronną interpretację wszystkich sześciu powieści pisarza: Nagiego sadu (1967), Pałacu (1970), Kamienia na kamieniu (1984), Widnokręgu (1996), Traktatu o łuskaniu fasoli (2006) oraz Ostatniego rozdania (2013). Wzięła pod uwagę ich recepcje, jednak sama zaproponowała odczytanie odmienne od dotychczasowych. Jako najistotniejszy klucz interpretacyjny uznała współczesne teorie kulturowe, a zwłaszcza krytykę postkolonialną i postzależnościową.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Biedrzyckiego

Interpretując prozę Myśliwskiego, Karolina Wawer rozważa zagadnienia takie jak istotny dla relacji wieś–dwór problem wewnętrznej kolonizacji oraz będąca skutkiem przemian społecznych sytuacja wydziedziczenia implikująca wielokulturowość i w konsekwencji zmuszająca bohaterów do dookreślenia swego stosunku wobec Innego. W swych interpretacjach autorka chętnie i śmiało sięga po wątki drugoplanowe, które uznaje za ukryte wskazówki, pozwalające na nieco odmienne od tradycyjnych odczytania głównych planów poszczególnych powieści.

Z recenzji dr hab. Joanny Hobot-Marcinek

Zobacz spis treści: https://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,3136,katid,37.html

Publikacje:

 • Liberatura w akcji. Interpretowanie i tworzenie poprzez działania edukacyjne [we:] Współczesna edukacja kulturowa z perspektywy polonistów muzealników, pedagogów, red. A. Pilch, M. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018 [w druku].

 • Historie drugoplanowe, historie kobiece. Między wykluczeniem a empatią [w:] Myśl Myśliwskiego (studia i eseje), red. J. Olejniczak, współudz. M. Boniecka, P. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 161-178.

 • Wcielenia „Dziewictwa” Ginczanki. O rozmowie między tekstami, [w:] jak burgund pod światło… szkice o Zuzannie Ginczance, red. K. Koprowska, S. Papier, R. Sendyka, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 53-58.

 • Opowiedzieć traumę. O fotografii niemożliwej w „Traktacie o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego, „Ruch Literacki”, 2017, nr 6 (345), s. 629-645.

 • Domknięcie nowoczesności. Pamięć, czas, tożsamość a Inny w twórczości Wiesława Myśliwskiego,[w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.I, Analizy i (re)interpretacje, red. E. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 252-282.

 • Problemy i poetyka polskiej poezji ery cyfrowej, [w:] e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 • Dotknięcie bólu. Akt kobiecy w pisarstwie Wiesława Myśliwskiego, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Pilch i M. Rusek, WUJ, Kraków 2015.

 • „Chłop ostatniej wzgardy nazwisko”. Przejęcie stygmatyzującego dyskursu w narracjach chłopskich Wiesława Myśliwskiego, [w:] Białe maski / szare twarze. Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, M. Horodecka, M. Żółkoś, Universitas, Kraków 2015.

 • Czy antyhumanizm jest szkole potrzebny?, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, tom 1, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska i in., Universitas, Kraków 2014. Baśń reinterpretowana przez kino współczesne, „Polisemia” 2014, nr 2, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2014-13/karolina-wawer—ba-reinterpretowana-przez-kino-wspczesne.

 • Challenges in the process of designing the course for virtual mobility,  [Współaut.:] Giulia Cattaneo, Kristijonas Jakubsonas, Pablo Valdes, „Vocational Training: Research and Realities” 2014, nr 25.

 • Abdykacja „ja”. „Nagi sad” Wiesława Myśliwskiego a zagadnienie tożsamości w ujęciu psychologicznym i kulturowym, [w:] Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej, red. J. Krawczyk, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.

 • Pochwała niskości. Poezja Lesa Murraya, „Metafora. Kwartalnik literacko-artystyczny” 2012, nr 5.

 • Udręka bezcielesności. Współczesny Odyseusz na wzburzonych falach historii w eposie Lesa Murraya „Fredy Neptune”, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, tom 2, red. P. Plichta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.