Dr Patrycja Huget

ukończyła studia psychologiczne w roku 1994. Przez dziesięć lat pracowała jako psycholog  oraz  terapeuta zaburzeń w uczeniu się w szkołach podstawowych oraz w kilkunastu  przedszkolach  samorządowych. W 2003 roku obroniła pracę doktorską  na temat poczucia kompetencji społecznych dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w Instytucie Pedagogiki UJ. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki specyficznych trudności w uczeniu się oraz rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu.

Publikacje:

 • Reprezentacja wyobrażeniowa sytuacji gospodarczej kraju dzieci w młodszym dzieciństwie, w: Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki, (red.) M. Smoczyńska, Wydawnictwo Universitas,  Kraków 1998.
 • Związek lateralizacji skrzyżowanej z nauką czytania i pisania, „Roczniki Pedagogiczne"1999.
 • Pomoc dziecku z zaburzeniami w zachowaniu w szkole, w: Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Konteksty teoretyczne i empiryczne, red. M. Błędowska, Katedra Teorii Wychowania UŁ, Łódź 2000.
 • Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Kompetencje społeczne dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, w: Społeczne konteksty rozwoju, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Popularność dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w grupie rówieśniczej, w: Państwo i społeczeństwo XXI wieku, red. D. Surówka-Marszałek, W. Adamus i W. Krawczyk, Kraków 2004.
 • Spostrzeganie starości przez dzieci i młodzież, w: Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku: materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych, red. M. Krobicki i Z. Szarota, Kraków 2004.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia i dysortografia, w: Doskonalenia warsztatu nauczyciela polonisty, (red.) A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2005.
 • Terapia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w: Doskonalenia warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2005.
 • Zaburzenia w zachowaniu w środowisku szkolnym, w: Doskonalenia warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2005.
 • Od dzieciństwa ku młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Universits, Kraków 2007.
 • Poczucie sensu życia ludzi młodych i ich stosunek do starości, „Państwo i Społeczeństwo" 2007, nr 3.
 • Rozwój moralny dziecka. Od kontroli do samokontroli, w: Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2008.
 • Rodzina jako czynnik chroniący we współczesnej koncepcji profilaktyki, w: Przestrzeń życiowa współczesnej rodzin polskiej, red. G. Makiełło – Jarża, Wydawnictwo KTE, Kraków 2008.
 • Rola szkoły w rozwoju społecznym ucznia, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, red. A. Guzik, R.M. Sigva, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  Kraków 2009. 
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w działaniach profilaktycznych, w: (red) A. Janus-Sitarz, Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Universitas, Kraków 2010.
 • Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej uczniów, [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red.  A. Janus-Sitarz, TAiWPN Universitas, Kraków 2012.

Publikacje

Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty

Autor: Patrycja Huget
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2007
ISBN: 83-242-0697-3
Liczba stron: 272
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom V
Książka ma na celu ułatwienie przyszłemu nauczycielowi zrozumienie świata przeżyć dziecka, jego potrzeb, uczuć i dążeń. W publikacji zostały omówione podstawowe zagadnienia, niezbędne dla zrozumienia istoty rozwoju psychicznego jednostki do narodzin do okresu adolescencji oraz czynniki wpływające na kształtowanie się procesów psychicznych: aktywność i wychowanie. Czytelnik zostaje wprowadzony w problematykę prawidłowości rozwoju psychicznego w pierwszych dwudziestu latach życia. wiecej >>