Dr hab. Sebastian Borowicz

Kulturoznawca i archeolog klasyczny, adiunkt w KPEN, pracownik Ośrodka Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych. W latach 2015-2021 sekretarz Pracowni Multimodalnych Strategii Edukacyjnych WP UJ. W 2017 r. koordynator dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki. Od 2016 r. członek Komitetu Redakcyjnego Serii Figurae Wydawnictwa UJ. W roku 2022 Visiting Senior Associate Member w American School of Classical Studies at Athens oraz w British School at Athens – An Institute for Advanced Research. Zajmuje się badaniami komparatystycznymi i kulturoznawczymi w zakresie wizualności oraz ikoniczności w kulturach przedfilozoficznych, powiązaniami między ponowoczesnością a archaicznością, jak również nowymi technologiami w edukacji. Brał udział w badaniach grantowych finansowanych przez ID UJ, NCN, MNiSW oraz NCBiR (Wydział Artes Liberales UW, Wydział Polonistyki UJ) oraz terenowych w Grecji i na Cyprze. Stypendysta m.in. Rządu Republiki Grecji, The Leventis Foundation, Fundacji Lanckorońskich. Publikował m.in. w Kontekstach, Tekstach Drugich, Études et Travaux, Rocznikach Humanistycznych oraz tomach zbiorowych. Współautor takich książek jak Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu (2012) oraz Anty-Beatrycze. Studia nad historią kulturową obrazu pijanej i szalonej staruchy (2016). Autor książki Reliefy rozmazane. Rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji (2020). Współredaktor tomu Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu (2022). Laureat nagrody JM Rektora UJ (2021 r.).

PUBLIKACJE NAUKOWE

Lista wybranych publikacji                                               

Książki

Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu. Studia dedykowane pamięci Profesor Anny Pilch, red. A. Włodarczyk, S. Borowicz, K. Wawer, Seria Narracje w edukacji, Wydawnictwo UJ, Kraków 2022;

 

 

 

 

 

 

Reliefy rozmazane. Rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji, Seria Figurae Wydawnictwo UJ, Kraków 2020

 

 

 

 

 

 

 

Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, Seria Figurae, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz rozdziałów publikowanych w recenzowanych monografiach naukowych

„słowa jak tubki farby, gotowe i obce” – Anny Pilch lekcja etyki i humanizmu (wraz z A. Włodarczyk oraz K. Wawer), [w:] Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu. Studia dedykowane pamięci Profesor Anny Pilch, red. A. Włodarczyk, S. Borowicz, K. Wawer, Seria Narracje w edukacji, Wydawnictwo UJ;

 

Widok i zbliżenie. O nieoczywistości powierzchni greckiej wazy, [w:] Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu. Studia dedykowane pamięci Profesor Anny Pilch, red., A. Włodarczyk, S. Borowicz, K. Wawer, Seria Narracje w edukacji, Wydawnictwo UJ, Kraków;

 

Przeciw pięknu, dobru i miłości? Negatywne formy konceptualizacji kobiecej starości w średniowieczu i epoce nowożytnej [w:] Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej, red. J. Getka, I. Krycka-Michnowska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2020;

 

Projekt <paideia 2.0>. Kształcenie humanistyczne w społeczeństwie technoscience, [w:] Lekcja POLSKI(ego). Praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, A. Gis, Wydawnictwo UAM, Poznań 2020;

 

Szaleństwa szpetnych staruch w literaturze średniowiecznej jako przykład komizmu społecznego, [w:] Komizm Historyczny III, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020;

 

Tańcząc kulturę. Muzeum jako przykład architektury labiryntowej i schemat poznawczy kilka uwag z perspektywy semiotyki kultury, [w:] Współczesny museion, red. A. Pilch, M. Rusek, Seria Narracje w Edukacji, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019;

 

• Demon interpretacji. Obraz jako tekst ikoniczny w studiach filologicznych, w: Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni współczesnej dydaktyki, red. A. Pilch, M. Rusek, Seria Narracje w Edukacji, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015;

 

• Cypr w okresie klasycznym, [w:] Cypr. Dzieje, literatura, kultura, red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 81-132;

 

• Cypr w okresie hellenistycznym, [w:] Cypr. Dzieje, literatura, kultura, red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 133-186;

 

• (wraz z J. Hobot), Anus libidinosa jako fetysz literacki [w:] Fetysze i fantazmaty w literaturze XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011;

 

 

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych

Teoria artefaktu. W stronę krytyki ikoniczności, „Roczniki Humanistyczne” z. 3, t. 70 (2022);

Post(archaiczność) obrazu, Przestrzenie Teorii nr 33 (2020);

 

• Imagine perversa i tożsamość narracyjna. Kilka uwag o obrazach niewłaściwych z perspektywy kultur dawnych, „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa” nr 3-4 (2014);

 

An idea of man as a metaphysical figure in Greek Classical art, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 15:4 (2014);

 

Łzy jednorożca. Szkic do fantazmatycznej biografii obrazu, „Teksty Drugie” nr 5 (2012);

 

Methe aionios. Kilka uwag o „eschatologii upojenia” w cywilizacji antycznej, „Littera Antiqua” nr 2 (2011), Instytut Filologii Klasycznej KUL;

 

• (wraz z J. Hobot), Metanarracje orfickie w poezji Starych Mistrzów, „Littera Antiqua” nr 1 (2011), Instytut Filologii Klasycznej KUL;

 

Graus oinophoros. Fantasmagoria obrazu – fantasmagoria śmierci, „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa” 4 (2010);

 

The Cypriot economic system in the late Classical and early Hellenistic periods. An analysis based on Ceramic Evidence, „Recherches Archeologiques. Nouvelle Serie 2” (2010);

 

Obrazowanie jako pocieszenie. O metaforze przejścia w literaturze klasycznej, „Teksty Drugie” nr 1-2 (2009);

 

Cognitive theory of prototype and categorization in pottery studies, „Archeologia” LVIII (2007);

Lagynos on Cyprus in the third century B.C., „Etudes et Travaux” XX (2005).