Dr Teresa Wojtasińska

starszy wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • w latach siedemdziesiątych: uczestnictwo w kolegium redakcyjnym międzyuczelnianych zeszytów Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych, a następnie pełnienie funkcji redaktora naczelnego tych zeszytów.
 • w latach osiemdziesiątych: uczestnictwo w kilkuletnich pracach zespołu przygotowującego koncepcję systemu pedagogicznego kształcenia nauczycieli w ramach (CPBO 081grupa tematyczna IV) - współautorstwo wszystkich raportów.
 • pod koniec lat dziewięćdziesiątych – organizacja Studiów Podyplomowych Terapia Zaburzeń w Mówieniu, Pisaniu i Czytaniu i w latach 2000 - 2011 pełnienie funkcji kierownika tych studiów.

Zainteresowania naukowe:

 • problemy indywidualizacji kształcenia w szkole ogólnokształcącej, ewaluacja;
 • kształcenia, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, systemy;
 • edukacyjne w krajach europejskich.

Wybrane publikacje:

 • Organizacyjne formy dydaktyczne, w: Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej, skrypt UJ, 1983.
 • Kształtowanie u uczniów umiejętności operowania wiedzą, w: Proces kształcenia – analiza sytuacji dydaktycznych, skrypt UJ, 1987.
 • Wybrane aspekty kształtowania zainteresowań i uzdolnień uczniów w pracy lekcyjnej, w: „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne" 1987, nr1.
 • Wybrane aspekty uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli, w: Kształcenie nauczycieli, Rzeszów 1989.
 • Niektóre uwarunkowania modelu kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły ogólnokształcącej, w: System pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1991 ( współautorstwo).
 • Uczeń w szkole, w: Podstawy edukacji, Kraków 1994.
 • Strategia operacyjna, w: Podstawy edukacji, Kraków 1994.
 • Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych, „Zeszyty Naukowe UJ" 1994 ( współautorstwo).
 • Nauczyciel w oczach młodzieży szkół podstawowych – oczekiwania i rzeczywistość, w: Kształcenie nauczycieli. Wymiar społeczny i indywidualny, Krosno 1996.
 • Kompetencje zawodowe nauczycieli, jako podstawa koncepcji praktyk pedagogicznych, w: Problemy zawodowego przygotowania nauczycieli w Europie Środkowej, red. Z. Jasiński, Opole 1997.
 • Wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w: Horyzonty pedagogicznej wyobraźni, red. J. Kędzierska i K. Polak, Kraków 1998.