O nas

Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej powstała w latach 60-tych, wtedy powołana jako Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w ramach struktury Instytutu Filologii Polskiej.

Gdyby za jej narodziny przyjąć moment, gdy w programie studiów polonistycznych pojawił się blok przedmiotów tzw. nauczycielskich, jej historia wkroczyłaby już mocno w drugie pięćdziesięciolecie

– wspomina historię Katedry prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, która kierowała Katedrą przez okres 30-tu lat. Wcześniej, w latach 60-tych Katedrą (a wtedy Zakładem Dydaktyki) kierował doc. dr hab. Juliusz Kijas, historyk literatury XVII wieku, potem prof. Stanisław Jodłowski, językoznawca. Profesor Jadwiga Kowalikowa mówi, że

nieformalnie i pośrednio patronował dydaktyce języka i literatury profesor Zenon Klemensiewicz, wybitny językoznawca, który jeszcze przed rokiem 1939 upominał się o miejsce takiej jednostki w programie polonistycznych studiów uniwersyteckich.

Od 2009 roku Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej kieruje prof. dr hab. Anna Pilch, zajmująca się historią literatury XX wieku, interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezją i malarstwem), metodyką nauczania oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi.

Bogata zatem i długa historia Katedry łączy tradycję z koniecznymi dzisiaj wymogami współczesności, ulegała i ulega przemianom i przekształceniom, wciąż otwarta jest na metamorfozy idące ku wymogom nowoczesnego nauczania, nowoczesnej dydaktyki polonistycznej. Jej zasadniczym celem jest kształcenie przyszłych nauczycieli polonistów, przygotowanie absolwentów polonistyki do wykonywania zawodu nauczyciela na poziome szkoły podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zajęcia z Metodyki literatury i języka, Podstaw dydaktyki języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Dydaktyki języka i literatury w szkole podstawowe, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Pragmatyka zawodu nauczyciela, wykłady, opcje, seminaria licencjackie i magisterskie, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, kurs z zakresu technologii informacyjno-multimedialnej, realizowane na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, dopełniają praktyki studenckie: śródroczna i ciągła.

Cały blok przedmiotów prowadzonych w Katedrze (ćwiczenia z metodyki literatury i języka polskiego, dydaktyka szkoły ponadgimnazjalnej, wykłady, opcje skupione na problematyce interpretacji tekstów kultury, działań tekstotwórczych, stereotypach i ich przełamywaniach w literaturze, sztuce, kulturze, uzupełniony praktykami w szkołach (podstawowa, gimnazjum, liceum), kończy się egzaminami  (III rok licencjatu i II roku SUM), po którym studenci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Profesorowie, adiunkci, asystenci oraz wykładowcy zatrudnieni w Katedrze PEN reprezentują różne obszary działalności naukowej i dydaktycznej. Zatem w literaturoznawcze, lingwistyczne, antropologiczno-kulturowe, etyczno-postmodernistyczne, filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne przestrzenie zostają wprowadzone metodologie nowoczesnej dydaktyki. Ponadto, pracownicy Katedry PEN są autorami szkolnych podręczników do języka polskiego (np. m. in. serii Barwy epok, Świat do przeczytania, Bliżej słowa, Lustra świata, Słowa z uśmiechem, Świat w słowach i obrazach, Skarb w słowach). 

Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej intensywnie uczestniczy w badaniach i projektach zarówno krajowych j, jak i międzynarodowych, grantach, konferencjach i sympozjach naukowych.

Pod redakcją dr hab. Anny Janus-Sitarz od 2004 roku wydawana jest seria Edukacja Nauczyciela Polonisty (Wydawnictwo Universitas). Wydano już 18 tomów, które zyskały duże uznanie na ogólnopolskim naukowym i dydaktycznym forum.

Od 2013 roku w Katedrze zostaje uruchomiona druga autorska seria wydawnicza pt. Narracje w edukacji, pod redakcją prof. dr hab. Anny Pilch (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego WUJ). Serię rozpocznie książka „Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy", a zgromadzone w tomie teksty wybitnych naukowców z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce pokazują aktualny stan i wyznaczają kierunek przyszłości polonistycznej edukacji. Ta przyszłość to, z jednej strony kontynuacja tradycji dydaktyki literatury i języka, z drugiej strony sytuowanie jej w szerokich kontekstach humanistycznych, historycznoliterackich, kulturowych, antropologicznych i artystycznych.

Historię Katedry PEN wspomina prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa:   Historia Katedry PEN PDF