Mgr Magdalena Godyń

Nauczycielka języka polskiego, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją polonistyczną w szkołach nietradycyjnych. Zajmuje się badaniem metod nauczania literatury i odczytywania znaczeń tekstów kultury w szkołach demokratycznych, sposobami realizacji podstawy programowej w ramach dydaktyki alternatywnej, a także procesem interpretacji w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych i teoretycznoliterackich. Interesuje się filozoficznymi kontekstami poezji współczesnej (jest autorką m.in. prac dotyczących związków poezji Wisławy Szymborskiej z koncepcjami G.W. Leibniza i Saula Kripkego oraz filozofii poezji somatycznej Andrzeja Bursy).

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Pilch

e-mail: magdalena.godyn@uj.edu.pl