Prof. dr hab. Anna Pilch

Anna Pilch – prof. dr hab., literaturoznawca, dydaktyk. Kieruje Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Autorka książek: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i  dydaktyka, Kraków 2003, 2006; Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej, Kraków 2004,  Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kraków 2010; licznych artykułów  w czasopismach i  książkach zbiorowych, jak:  Doskonalenie warsztatu interpretatora tekstu. Intersemiotyczne  lekcje czytania i interpretacji,   2005,  Umykanie sensu-chaos języków- tekst wiecznie niedoczytany (Derrida, Descombes, Deleuze),  2006, O rozpoznawaniu i urzeczywistnianiu wartości w poezji współczesnej, 2008, Retoryka obrazu poetyckiego i malarskiego jako budowanie iluzji w figurach dyskursu i w figurach obrazu, 2009, Być w obrazie być w wierszu. O różnych formach obecności poety w dziele,  2012, Zobaczyć opowiadanie obrazu, 2015.

Zajmuje się  historią literatury XX  i XXI wieku,  analizą i interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezji malarstwa), współczesnymi systemami edukacyjnymi, metodologią odbioru  narracji plastycznych w dydaktyce,  lekturą twarzy literackich i malarskich, sztuką  czytania ikonicznych i poetyckich  obrazów w nowoczesnej polonistce.

Publikacje

Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki

Seria: Narracje w Edukacji

ISBN: 978-83-233-3905-2

rok: 2015

stron:286

 

Pod redakcją: Marta Rusek, Anna Pilch

 

 

Niniejsza książka ma olbrzymie znaczenie, bo wychodzi naprzeciw najbardziej naglącym potrzebom współczesnej dydaktyki języka polskiego. Z jednej strony pozwala nauczycielom  lepiej przygotować uczniów do zdania nowej matury, ale z drugiej – pogłębia rozeznanie w specyfice współczesnej kultury, w coraz większym stopniu synkretycznej, zacierającej granice między tradycyjnymi gatunkami i rodzajami sztuk.

Mamy w tej monografii do czynienia z całym zespołem niezwykle interesujących propozycji analityczno-interpretacyjnych, przekonujących, że uniwersalne procedury interpretacyjne umożliwiają pogłębione rozumienie różnych tekstów kultury: zarówno werbalnych, jak i wizualnych. Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki dowodzą, że nowoczesna dydaktyka nie jest bezradna wobec wyzwań współczesności i ma bardzo dużo do zaoferowania studentom filologii polskiej i nauczycielom, by ich trud wprowadzania młodego pokolenia w kulturę narodową i ogólnoludzką, w przestrzeń edukacji humanistycznej był jak najbardziej owocny, bo uwzględniający zmianę paradygmatu kulturowego.

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej.

„Równouprawniona” lektura tekstów literackich i ikonicznych, rozumiana w wymiarze komplementarnego czytania, umiejętności interpretowania, tekstu powinna otwierać współczesnemu młodemu odbiorcy świata kultury, literatury i sztuki nowe horyzonty na poszukiwanie nowego sensu, uruchamiać mechanizmy nowego widzenia i nowej wrażliwości na odbiór sztuk.

Książka skupia zatem uwagę na relacjach tekst ikoniczny–tekst literacki, lub raczej w szerszym rozumieniu tekst werbalny–tekst wizualny, by uświadomić, iż temat, problem, myśl, emocję, wrażenie można zapisać i wyrazić w różnych językach sztuki, a współczesna skłonność do mieszania języków, czynienie odstępstw od niegdyś panujących reguł, zmusza także do redefinicji pojęć: interpretacja–sens–znaczenie.

Z Wprowadzenia prof. dr hab. Anny Pilch.

 

Zobacz spis treści: https://www.wuj.pl/page,spistresci,prodid,2574,katid,38.html

O literaturze, sztuce i dydaktyce

Pod redakcją: Marta Rusek, Anna Pilch
Seria: Narracje w Edukacji
Liczba stron: 286
Format: B5
Data wydania: 24.08.2015

Artykuły zebrane w książce łączy zasada komplementarności czytania tekstów kultury, jak również  interpretacyjnego drążenia każdego z nich. Znalazły się tu części poświęcone retoryce obrazu malarskiego i literackiego, filozofiom tekstów kultury, sposobom budowania iluzji w dziełach artystycznych, magiom: słów, detali, fraz poetyckich, form, linii i kolorów plastycznych.
Polonistyka  w kontekście tradycji i nowoczesności, py- tania o aksjologię, metodologia odbioru narracji zarówno w tekście literackim, jak i malarskim, czy wreszcie kwestia literatury „trudnej” w edukacyjnym dyskursie – oto kolejne problemy, które przedstawiam.
W dawnych i nowych dialogach poszukuję odpowiedzi na zasadnicze pytania: kim jest pisarz, artysta?, jaki jest świat?, czy i w jaki sposób można odczytać zapieczętowane sensy, myśli oraz ulotne chwile wyobraźni dzieł kultury, sztuki, filozofii? Jak utrwalić „zobaczone” w poezji, a jak opowiedzieć historie „zapisane” w malarstwie.
Sztuka bliskiego budowania dialogu z dziełem literackim i plastycznym, a co za tym idzie – myślenie, czytanie, patrzenie, opowiadanie obrazów, które prowadzi do zrozumienia i przeżycia, to główna idea, na której zbudowana jest narracja tej książki.

Formy wyobraźni Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów

ISBN: 978-83-233-2984-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

rok: 2010
stron: 284
 

Książka nie tylko skupia uwagę na relacjach wiersz–obraz, na rodzajach ekfrazy, które takie relacje tworzą; przedmiotem jej wyłącznego zainteresowania są nie tylko wiersze, w które wpisane zostały malarskie arcydzieła. Temat obrazów poetyckich i obrazów malarskich zaistniał na o wiele szerszej przestrzeni. W obszar interpretacji weszły wspólne obrazom zapisanym w formach językowych i formach wizualnych wątki tematologiczne, podobne rodzaje przedstawień, obrazy konstytuowane przez typy wyobraźni artystycznej, obrazy wynikłe z dialogu poety i malarza (np. Miłosza i Cezanne'a, Wata i Lebensteina), artystów o pokrewnych duszach, światopoglądach i koncepcjach. wiecej>>

 

 

SYMBOLIKA FORM I KOLORÓW O KRYTYCE ARTYSTYCZNEJ STEFANII ZAHORSKIEJ


Wydawca: Księgarnia Akademicka

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 233

ISBN/ISSN: 83-7188-634-9

Książka Anny Pilch była w momencie powstania, i nadal pozostaje, jedyną monografią krytyki artystycznej, uprawianej przez Stefanię Zahorską - postaci jednej z ważnych, a dziś zapomnianych, współtworzącej klimat życia artystycznego i intelektualnego w międzywojennym dwudziestoleciu.

Ambitna, całościowo pomyślana i bardzo kompetentnie napisana książka pani Pilch szczegółowo opisuje pole zainteresowań Zahorskiej, obejmujące sztuki plastyczne, film i literaturę, rekonstruuje system wartości i metodę krytyczną, sytuuje ją wobec prądów i kierunków sztuki tamtych czasów.

Anna Pilch rysuje spójny portret Zahorskiej jako krytyka o wyjątkowo szerokich zainteresowaniach. Ten portret wzbogacony wiadomościami o środowisku i biografii intelektualnej Zahorskiej i o jej losach na emigracji - uzupełnia wiedzę o krytyce artystycznej dwudziestolecia i przywraca pamięć o bogatej, ciekawej osobowości. [z recenzji prof. dra hab. Mariana Stali] więcej >>

Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego

Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2003
Miejsce wydania: Kraków
Stron: 328
ISBN: 9788371886187

Tekst literacki kryje w sobie rozmaite możliwości lektury. Przedmiotem niniejszej książki są zatem różne sposoby odczytywania poetyckiego tekstu, którego interpretacja, jej kierunek, przebieg i sens, zależy od wyboru teoretycznoliterackiego modelu, określonej interpretacyjnej strategii. Służą one stworzeniu metodologicznej płaszczyzny, w której poststrukturalistyczne orientacje i opcje interpretacyjne, rozpoznane i przedyskutowane w literaturoznawstwie, w teorii, krytyce i metodologii nauk, zaistnieją także w metodyce nauczania literatury w szkole, a w dalszej kolejności przełożą się na dyskusje i doświadczenia w pracy z tekstem poetyckim podczas lekcji języka polskiego. więcej>>